Page 55 - Voiles-Froid-2020
P. 55

E Lec|erc® °“""“°‘m m“ I (mm “MËÏEŒEÜ
' amvuuucurmMOmS @
94mg . _ . ‘a È 1 4 ,
«me - ‘ si’. \ ‘
Accusn. cousu m (anse 5ms _ mmzs aspm m mm Euuluakz
E—’ '%hn’üh'ÜIEhk’N4|flHillhÛH
Andouillene aux herbes X 3 - 42D g TRADILEGE EIPnnIn leva:
L "M < go e . "\
. "ne “man
nkvgengagement: m.“ u y
F SEMIIÙE \' À
“ no; Pmnunïs \_  . Description m...
@ >Pvomol>ons . “s. nmunun. nu! mm: x 3.11a u u mnquî nm“
yModeex \ tannins
Awmvns onmmm ' ma! '
.3 «NM _ “m. ' f0: ,
L - u; raaw _ '-»-‘ v’ *
X — , yLexws ‘ V‘.
" .Almnlnflnn
smcz mumsnï vEnuenen . l ;_ ‘vaïenrsnuînhannvïïls nm ms valeurs
umxfllänlw

‘ mu Puuene ‘lïîÿï“î’",î."ÿlïî.äîl‘ H-cfives-vwns-ü

un e Pnu m "

à ’\r Vos ados ‘

m . wmm....._ax..g.m....un.m._m... 1
un...  mmnanhvnmxmmfimrluxzmænynnnlflmwnwhhpævnrm « \
n21 \ , WV-M" m‘ ..........y._,uu..u...su. 
\, u» m», vous Œlmmlbn n. unmu-uann rwunlunhdnln ww- A ‘ '
( un»...
. . ,_
Mu,“ REPERE o“ “mm.
uumuzm v‘«wo-wv« m
» 2 0'
 ‘ ‘ “ ‘lulu-un .mn.uu...,._.ue\ °"*'“°““°"‘°
m, ‘ .
H9“ un.” . ahunxyuvvnanvvqllnume m... u.
f; “a V 1x y m ËSLÛNË
maux g 
 îînî näL-nm v m
m,
_ÎÎÎÎ_W__ÎJ
i “NU! NWWVWS ‘MON? W“ (‘S1 WDmunt «aveu un? annvcntaknn vanne
 Qumv
E NEPQ/D nulnlwn
mg @ qm...msnm....
ù
- Z ï \
î \:l 1 l:l
.m m“ mnhnmm...ue.. un W! Iwal Mayen wuv,
. un n...“ 4. . ma m.
. .. .4... .. z un n.
5°: ® æf 5%‘
"mm... m...“ mm.“ «I.
us; usa de Dm "mm.
CONTACÏËMŒTÉRNACTHÏCOM PAGE 55
   53   54   55   56   57