Page 41 - Voiles-Froid-2020
P. 41

" .. j‘? x ‘ \ “W ‘
225E " - - 1 w i?
ç’ . 3 . 
W’ ‘Ï " Ù 1mm‘ " 
\ AL)‘; p , 4V» .. “ . .v
a Il! ‘ u‘ 1p‘ \ »-.-,-.-.. - .»-;—;
canm dæ ‘randamrs u fizäamïw “m “mm”:
{HËËËÊEËÎËR À — mzmrzïî‘im-mwm' un
î un
—ïî ’ «
4 ohm
(ET, 1 “ ‘ ‘ ’ 7 VideGrenler
M ra V‘ ’ W ‘v?
\ ‘ — _, 2 __ g -, _
in‘ -- : _ a D! /, Î
‘« . ; g C‘
f/ 1/ gÿi”‘7"‘"n\n düàa...
a ‘L ' .. ,..w'g ‘ zfiÿg" ' ’
'. - ç 
: , .
"r? L5"
A f s‘ 7:} "“'!" 1 .1 , » " ' ’ ‘;",.‘.“ '
\ _ ‘ z , v, ç, f ‘r ‘kÿ V F” _. _
Ë . v, ‘” “ m} IÀ î.i»"5r‘*“" . ‘(q 
m=......‘""...,._,w.m r.“ = ‘ x - à! """‘ “ ‘
n mn-a- "na-ml n n Cnhùr Je ‘Ièmlamzx ‘ a un... mm
INSPIRATION mamzmzzzztægwæ
SUMMER FLOWER î
- 4...
_ Q i _ a ._ , —
 '“‘ -> “ 1' ü / 
 E?" " mm‘
' ffiggfggçfgï; ' ‘é’ “æätæmmebflvflnæmæläwel
OXFORD . A mäflfihfiæcunnflnmmlmm È
CONÏACÏ@ÀLÏÉRNACÏ\FCOM PÀCIE ‘Î
   39   40   41   42   43