Page 37 - Voiles-Froid-2020
P. 37

I; I. ,-- «T:- , ‘J m.‘ ‘ -,. 
‘ x‘. _ J l. ‘ ‘ . ., ,
r? ‘p.1.’ .- m _ —,
1)’. Ë, ’ ‘i:- ‘ “fia. 
‘ ‘ 01 Trininan 02 Malure 03 cm2 011251 04 Trmatep 05 Cily
fi M l . _ 4 W __ ‘ mmmu‘ hwuanwuLnJuv>
, .
‘ ‘
 ‘NAIUREÏ 0. 
r Ins Iatlon ,
f‘ ‘ Dalnsulrèeilmnsnhèänätslnäh«Ënäenâmsæpärzœäfllavsînrme ‘ ‘ “j! ' ’
» . vnrem W u: cm un: n: o uesen en: artsammsan :
g, ewonsemexauve:vwvegemzmpéneämxvème ‘ ‘ ‘ “ ‘ p: r ‘ I
\ . , ‘0 . h .
r‘, ‘ 
" à . Les couleurs
' ’ ; " ‘ :332ÎËÏÎËEËËÂËÉÏËSËJËÇËË“ËÎÏE}
ne m: \ ben
, A r’ 342;.» / ä: ëïäÎËÎnÊÏÏÏmmaÎÊuÎeyË
0- /""’ y ‘ ‘
z ‘ » V -
4/ ‘ ‘ “ \ Les Inateriaux
“ llne mm e41 nom m) u vlnètnlun l'aune au pnmemm. Mac wes Drwuers bouvaeons
î , \ ruzuveysmmwnqueunoregnexes chpetsde bms a; mm. demies nalureleseluelxn
‘ / 1, ‘î t
> "— '. ' ‘
. v C: 1 . 5;‘ _ l l?
o“ A _ . ’ . ,5»
N‘ , ., . ' à T‘
 gus, v’ \ ‘ . »
, - ü?» -_ > x Les monts
V‘ DÏ‘ —
>- _» . w l.........................,..;....u.u...............a...‘........u.......
neun. Les wmwwmès sexvosem sur u.- lexme en mm. lmemem w m: vayures et m;
mahèras
V\ \e.
' .5 . x
x
CONÏACÏ@ALÏERNACÏ\FCOM FACE 37
   35   36   37   38   39